Scotrail  

Monday to Fridays Only

68.01 

2K01- 0637 Edinburgh – Glenrothes

2G02 - 0746 Glenrothes – Edinburgh

2L69 – 1720 Edinburgh – Cardenden

68.02

2K18 – 0735 Cardenden  - Edinburgh

2G13 - 1708 Edinburgh – Glenrothes

2K14 – 1815 Glenrothes - Edinburgh

Return to loco hauled 2015 menu