E3002

new to Longsight 300160

withdrawn 021168 (fire damage)

 

E3002 1150 Blackpool - Euston 300368

E3002 0715 Glasgow - Euston 080168

E3002 1D73 Euston-Holyhead (pm) 290566

E3002 0900 Perth - Euston 161265

E3002 1620 Euston - Manchester (ex Nuneaton) 210464

E3002 1515 Manchester - Birmingham (to Stafford) 251063

E3002 xxxx Cardiff - Manchester (2106 ex Crewe) 110361